Tổng quan

Với Cubable, bạn hoàn toàn có thể thiết lập hệ thống chia sẻ và phân quyền bằng cách giới hạn xem hoặc chỉnh sửa đối với từng nhóm người dùng cụ thể. Tính năng này giúp bạn thiết lập bảo mật và phân quyền truy cập dữ liệu cho các cấp nhân sự. 

 

8.1. Thiết lập không gian làm việc (Workspace Settings)

Cài đặt chung (General) 

Ngày & Giờ (Date & Time)

Giao diện (Appearance)

Tích hợp (Integration & API)

Thông báo (Notifications)

Chuyển quyền sở hữu (Transfer ownership)

8.2. Chia sẻ & Phân quyền (Sharing & Permission)

Tổng quan về chế độ Chia sẻ & Phân quyền

Cách thiết lập Chia sẻ & Phân quyền

Cấu trúc hệ thống chia sẻ (Sharing) 

Cấu trúc hệ thống phân quyền (Permission) 

Thiết lập hệ thống phân quyền