Checklist

Trong phần Checklists, bạn có thể tạo tùy thích không giới hạn các đầu việc, sắp xếp thứ tự, gắn thẻ nhân sự liên quan, đặt hạn chót bằng cách đánh dấu các công việc con đã hoàn thành, bạn có thể theo dõi tiến độ của công việc thông qua Trường Dữ Liệu Tiến Độ (Progress).

Để tạo checklist mới, bạn cần thực hiện những bước sau:

  • Bước 1: Bấm vào Hàng dữ liệu (Row) cần thêm checklist.
  • Bước 2: Bấm nút “New checklist” (Thêm checklist mới) (Biểu tượng dấu + kế bên Checklist).
  • Bước 3: Đặt tên Checklist.
  • Bước 4: (KHÔNG BẮT BUỘC) Chọn “Copy checklist items from…” (Sao chép các checklist từ…). Việc chọn sao chép checklist sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tạo lại các công việc con cần thực hiện.
  • Bước 5: Liệt kê các công việc con cần thực hiện, đặt ngày và phân công người phụ trách. 

Cách tạo một Checklist mới.

Với Cubable, bạn dễ dàng chuyển các đầu việc con trong Checklist thành một Hàng công việc (Row) trong Bảng (Board) khi cần theo dõi nhiều thông tin hơn về công việc đó, bằng cách bấm nút “Convert to board item” (Chuyển thành mục mới trong Bảng). 

Cách chuyển checklist thành hàng dữ liệu trong Bảng (Board).