Tổng quan

Khi lượng cơ sở dữ liệu của bạn quá lớn để theo dõi…

Khi bạn muốn thu hẹp phạm vi hiển thị dữ liệu thành những phần riêng biệt…

Khi bạn muốn quản lý và hiển thị dữ liệu theo nhiều cách…

Chế độ tùy chỉnh dữ liệu sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

 

Bộ lọc (Filters) – Kiểm soát dữ liệu được hiển thị.

Nhóm dữ liệu (Group by) – Nhóm các mục theo những trường dữ liệu cụ thể.

Sắp xếp dữ liệu (Sort) – Sắp xếp dữ liệu để dễ dàng theo dõi.

Chế độ xem (View) – Xây dựng nhiều chế độ xem khác nhau bằng cách kết hợp bộ lọc và nhóm dữ liệu.

 

4.1. Bộ Lọc (Filter)

Tạo Bộ Lọc mới

Lưu và áp dụng Bộ Lọc

Quyền riêng tư của Bộ Lọc

4.2. Nhóm Dữ Liệu (Group by)

Nhóm dữ liệu theo Trường Dữ Liệu cụ thể

Kết hợp Bộ Lọc và Nhóm Dữ Liệu

4.3. Sắp xếp dữ liệu (Sort)

4.4. Chế Độ Xem (View)

Chế Độ Xem Dạng danh sách (List view)

Chế Độ Xem Dạng biểu mẫu (Form view)