Phân loại Trường Dữ Liệu

Có 3 loại Trường Dữ Liệu trong Cubable: 

  1. Trường Tùy Chỉnh (Custom Fields): Bạn có thể tùy ý chọn định dạng dữ liệu cột theo mục đích sử dụng.
  2. Trường Ẩn (Hidden Fields): Tất cả các Trường mặc định (Core field) khi tạo Bảng (Board) mới sẽ được liệt kê trong danh sách này, hoặc những Trường tuỳ chỉnh (Custom field) mà bạn ẩn trong quá trình sử dụng.
  3. Thư Viện Trường Dữ Liệu (Fields Library): Tổng hợp tất cả các trường dữ liệu mà bạn đã tạo ở các bảng trong cùng một Thư Mục (Collection). Các Trường dữ liệu (Field) được chia thành 3 nhóm:
    • Core field: Trường dữ liệu mặc định.
    • Custom field: Trường dữ liệu tuỳ chỉnh.
    • Unsupported fields: Những trường Liên Kết (Relation field) không được hỗ trợ trong Bảng (Board) mà bạn đang thao tác.

Ví dụ, trong Thư Mục (Collection) của bạn không có bất kì Bảng (Board) nào có dữ liệu tham chiếu đến Bảng (Board) hiện tại bạn đang thao tác. Vì vậy, bạn không thể thêm trực tiếp những trường Liên Kết (Relation field) này từ Thư viện Trường (Field Library) vào Bảng (Board) đó. (Xem chi tiết hơn về cách sử dụng trường Liên Kết (Relation field) tại phần danh mục Trường Dữ Liệu).

Phân loại trường dữ liệu trong Cubable.