Hệ thống phân cấp Tài Liệu

Trong mô-đun Tài Liệu (Document), Danh Mục (Category) là cấp độ cao nhất, nơi lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan.

Cấu trúc phân cấp dữ liệu trong mô-đun Tài Liệu.

Bạn có thể tạo Danh Mục (Category) hoặc Tài Liệu (Document) mới bằng cách nhấn vào nút “+New” (Tạo mới).

Bên trong tài liệu, cột Subpages (Trang Phụ) được hiển thị phía bên trái. Trang Phụ (Subpages) giúp bạn chia nhỏ tài liệu thành những phần khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm tên của Trang Phụ (Subpages) hoặc kéo thả đến vị trị bạn muốn để sắp xếp lại chúng.

Thêm Danh Mục và Tài Liệu mới.