Nhóm Dữ Liệu (Group by)

Nhóm Dữ Liệu (Group by) cho phép bạn nhóm các mục theo Trường Dữ Liệu (Field) cụ thể.

Nhóm dữ liệu theo trường dữ liệu cụ thể

Tùy thuộc vào thông tin mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể chọn bất kỳ Trường Dữ Liệu (Field) nào để nhóm. Ở chế độ mặc định, hệ thống sẽ hiển thị “Không” (None). Bạn có thể chọn lại chế độ này nếu như không muốn nhóm các dữ liệu nữa.

Để nhóm các Trường Dữ Liệu Tùy Chỉnh (Custom Field), chọn “Custom Fields” ở cuối danh sách. Sau đó, chọn trường dữ liệu cụ thể mà bạn muốn nhóm. 

Ví dụ: Bạn có thể nhóm dữ liệu theo từng nhóm công việc cụ thể. Số nằm trong ngoặc bên cạnh từng loại trạng thái đại diện cho số lượng hàng có trong nhóm đó.

Nhóm dữ liệu theo nhóm công việc.

Đối với những Trường Dữ Liệu (Field) được tính toán, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tính cho từng nhóm cụ thể và kết quả chung của toàn cột giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu. 

Kết hợp “Bộ Lọc” và “Nhóm Dữ Liệu”

Bạn có thể kết hợp Bộ Lọc (Filter) với Nhóm Dữ Liệu (Group by) để có góc nhìn cụ thể hơn.

Ví dụ, để tìm nhóm công việc đang thực hiện, bạn có thể áp dụng Bộ Lọc (Filter) “Công việc đang thực hiện” và chọn Nhóm Dữ Liệu (Group by) theo trường “Nhóm công việc”.

Kết hợp Bộ Lọc và Nhóm dữ liệu.