Sắp xếp dữ liệu (Sort)

Chế Độ Sắp Xếp (Sort) cho phép bạn sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Tùy chọn sắp xếp chỉ xuất hiện ở chế độ xem hiện tại và sẽ trở về mặc định khi bạn tải lại trang hoặc rời khỏi Bảng (Board).

Để hủy Chế Độ Sắp Xếp (Sort), nhấn lại vào chế độ mà bạn đã chọn.

Sắp xếp dữ liệu.

Đối với các Trường Dữ Liệu (Field) đã được gán lựa chọn sẵn (Ví dụ: Danh mục thả xuống, nhãn,…), bạn có thể thay đổi thứ tự ưu tiên các lựa chọn bằng cách nhấn vào dấu mũi tên bên cạnh tên trường, chọn “Edit field properties” (Chỉnh sửa thuộc tính trường dữ liệu), sau đó kéo thả đến vị trí bạn muốn.

Chỉnh sửa thứ tự các lựa chọn.1