Tạo Trường mới

Các Trường Tùy Chỉnh (Custom Fields) là yếu tố cốt lõi tạo nên tính linh hoạt của nền tảng Cubable. Bạn có thể tổ chức dữ liệu theo bất kì định dạng nào mà bạn muốn nhờ vào các Trường tùy chỉnh (Custom Fields).

Về cơ bản, việc tạo một Trường Dữ Liệu (Field) mới đồng nghĩa với việc tạo một Cột (Column) mới.

Để tạo trường/cột mới, bạn cần:

  • Bước 1: Chọn “+New column” (Thêm cột mới).
  • Bước 2: Chọn định dạng và đặt tên Trường Dữ Liệu (Field).
  • Bước 3: (Không bắt buộc) Điền “Field description” (Mô tả Trường Dữ Liệu)
  • Bước 4: Thiết lập định dạng phù hợp với mục đích sử dụng.
  • Bước 5: Chọn Chế Độ Xem (View) bạn muốn thêm Trường Dữ Liệu (Field) này. (Chỉ áp dụng với những Bảng (Board) có nhiều Chế Độ Xem (View) khác nhau).

Tạo Trường Dữ Liệu mới.