Lịch sử (History)

Dù bạn đang làm việc cá nhân hay làm việc nhóm, sẽ rất hữu ích nếu có một nơi lưu trữ tất cả nhật ký hoạt động, bao gồm các việc bạn đã làm, các thay đổi trong công việc của bạn.

Trong Cubable, bạn có thể theo dõi nhật ký hoạt động trong mục Lịch Sử (History). Bạn có thể lựa chọn xem lịch sử ở Cấp độ Bảng (Board level) hoặc Cấp độ Hàng (Row level).

Cấp độ Bảng (Board level)

Cấp độ Bảng (Board level), bạn có thể kiểm tra lịch sử thay đổi của bảng bằng cách nhấn vào nút “Expand” (Mở rộng) phía bên phải bảng. Tất cả hoạt động của bạn thực hiện trong Bảng (Board) được ghi nhận ở mục này.  Thời gian lịch sử được lưu trữ tùy thuộc vào gói dịch vụ của bạn. 

Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ từ khóa liên quan bằng cách gõ vào thanh tìm kiếm, hoặc sử dụng nút “Refresh” (Làm mới) để cập nhật các hoạt động mới nhất.

Theo dõi lịch sử thay đổi của bảng.

Cấp độ Hàng (Row level)

Ở cấp độ Hàng (Row), khi nhấp vào tên một hàng bất kì, một cửa sổ mới sẽ hiện lên. Bạn chỉ cần nhấn vào dấu mũi tên “Expand” (Mở rộng) ở mục hoạt động, chọn “History” (Lịch sử) để theo dõi nhật ký hoạt động của hàng dữ liệu đó. Tương tự như cấp độ Bảng (Board level), thời gian lịch sử được lưu trữ tùy thuộc vào gói dịch vụ của bạn. 

Theo dõi lịch sử thay đổi của hàng.