Tổng quan

Mô-đun Tài liệu cho phép bạn tạo và lưu trữ tập tin dạng văn bản trong Cubable.

Với mô-đun này, bạn có thể viết biên bản cuộc họp, thông báo của công ty, kế hoạch dự án, hoặc ghi chú cá nhân. Bạn cũng có thể liên kết các tài liệu này đến Thư Mục (Collection) và Bảng (Board)  liên quan.

7.1. Hệ thống phân cấp Tài Liệu

Tổng quan về hệ thống phân cấp

7.2. Cài đặt Tài Liệu

Sắp xếp chế độ hiển thị tài liệu

Sắp xếp tài liệu vào danh mục

Thao tác với tài liệu

Chia sẻ và xuất tài liệu

7.3. Định dạng văn bản