Chế Độ Xem (View)

Trong Cubable, bạn có thể xem và nhập dữ liệu ở 2 chế độ khác nhau:

1.Danh sách (List View): Chế độ này tương tự như một bảng tính, cho phép bạn xem tất cả dữ liệu, điều chỉnh, xóa hoặc thêm dữ liệu (Xem chi tiết các bước thiết lập và tuỳ chỉnh chế độ xem dạng danh sách tại phần 4.5 – Chế độ xem). 

Chế độ xem dạng danh sách.

2.Biểu mẫu (Form View): Với chế độ biểu mẫu, bạn chỉ có thể nhập dữ liệu và không xem được những thông tin đã thêm trước đó (Trong chế độ xem chính (Main View)). Tuy nhiên, bằng việc sử dụng chế độ biểu mẫu, bạn có thể tạo một biểu mẫu để thu thập thông tin từ khách hàng, đối tác,… mà không cần chuyển sang một ứng dụng khác. Bằng việc tạo một đường liên kết và gửi cho những người liên quan để nhập thông tin, các dữ liệu được điền trong biểu mẫu sẽ tự cập nhật vào Chế độ xem chính (Main view) của Bảng (Board) đó (Xem chi tiết các bước thiết lập và tuỳ chỉnh chế độ xem dạng biểu mẫu tại phần 4.5 – Chế độ xem). 

Chế độ xem dạng biểu mẫu.

Bạn hoàn toàn có thể tạo nhiều Chế Độ Xem (View) trong cùng một Bảng (Board) dữ liệu, và chia sẻ từng Chế Độ Xem (View) phù hợp với từng nhóm nhân sự trong công ty. 

Lưu ý: Trong trường hợp bạn đã mời một nhân sự vào một Chế Độ Xem (View) cụ thể, sau đó xóa người này khỏi Chế Độ Xem (View) đó, họ vẫn sẽ thấy được Bảng (Board) dữ liệu và các Chế Độ Xem (View) khác nhưng không còn quyền xem và truy cập vào dữ liệu của Chế Độ Xem mà bạn đã xóa họ ra khỏi nhóm được chia sẻ.