Tổng quan

Theo dõi và quản lý công việc dưới nhiều góc độ khác nhau bằng các chế độ xem – chế độ hiển thị đa dạng mà Cubable cung cấp.

2.1. Chế Độ Hiển Thị (Display by)

        Dạng lưới (Table)

        Dạng lịch (Calendar)

        Dạng biểu đồ (Chart)

        Dạng Kanban

        Dạng Timeline

2.2. Chế Độ Xem (View)

         Dạng danh sách (List View)

         Dạng biểu mẫu (Form View)