Điều Kiện Đi Kèm (Sub-condition)

Nguyên tắc: Sau khi thỏa mãn Điều kiện kích hoạt (Trigger), hệ thống sẽ xét tiếp đến những Điều kiện đi kèm (Sub-condition).

Lưu ý: Khi thêm Điều Kiện Đi Kèm (Sub-Condition), bạn phải chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:

  • AND: Tất cả những điều kiện đi kèm cần phải đúng để thực hiện hành động.
  • OR: Một trong số những điều kiện đi kèm đúng thì thực hiện hành động.

 

Các Điều Kiện Đi Kèm (Sub-condition) có sẵn

Các Điều Kiện Đi Kèm (Conditions) có thể là một trong các Trường Dữ Liệu Tùy chỉnh (Custom field) bạn đã tạo:

Text (Văn bản)
Date (Ngày)
Dropdown (Danh sách thả xuống)
Checkbox (Hộp kiểm)
Paragraph (Đoạn văn)
Attachment (Đính kèm)
Email
Money (Tiền tệ)
Number (Số)
People (Nhân sự)
Phone (Số điện thoại)
Website
Formula (Công thức)
Rating (Đánh giá)
Label (Nhãn dán)
Progress - Manual (Tiến độ - Thủ công)
Progress - Auto (Tiến độ - Tự động)
Time tracker (Theo dõi thời gian)
Location (Địa điểm)
Priority (Mức độ ưu tiên)
Reference (Tham chiếu)
Image (Hình ảnh)
Lookup (Tra cứu)
Poll (Bình chọn)
Docs link (Liên kết Tài Liệu)

Thêm các điều kiện đi kèm (Sub-condition).