Tổng quan

Với tính năng tự động của Cubable, bạn có thể thiết lập kết hợp các điều kiện kích hoạt (Triggers) và hành động (Actions) sẽ được thực hiện. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian, hạn chế các công việc thủ công mang tính lặp lại theo quy trình.

6.1. Tổng quan và công thức chung của Chế Độ Tự Động

6.2. Tạo và quản lý Chế Độ Tự Động 

6.3 Điều kiện kích hoạt (Trigger)

6.4. Điều kiện đi kèm (Sub-Condition)

6.5. Hành động (Action)

6.6. Kết hợp chuỗi điều kiện và hành động