Tổng quan và công thức Chế Độ Tự Động

Tổng quan

Bạn có thể:

  • Chọn một Chế Độ Tự Động (Automation) có sẵn trên Cubable và tùy chỉnh theo nhu cầu.
  • Tạo Chế Độ Tự Động (Automation) phù hợp với quy trình làm việc của bạn.
  • Thiết lập nhiều hành động tự động thực hiện chỉ trong một chế độ duy nhất.
  • Kết hợp chuỗi các điều kiện để xác định khi nào Chế Độ Tự Động (Automation) được kích hoạt.
  • Bật/Tắt các Chế Độ Tự Động (Automation) chỉ với một nút bấm.

Một số gợi ý cho bạn thiết lập tự động hóa:

KHI có sự thay đổi trong trường dữ liệu cụ thể nào đó, THÌ thông báo đến ai đó.

KHI đến hạn chót (trước hoặc sau hạn chót), THÌ thay đổi trạng thái.

KHI một hàng mới được tạo, THÌ tự động phân công công việc cho ai đó.

KHI quản lý đã phê duyệt, THÌ thay đổi trạng thái và thông báo đến người phụ trách.

 

Công thức chung của Chế Độ Tự Động

 

Điều kiện bao gồm:

Điều kiện kích hoạt (Trigger): Đây là điều kiện tiên quyết cần thỏa mãn để xét những điều kiện tiếp theo.

Điều kiện đi kèm (Sub-condition): Điều kiện phụ để cụ thể hóa trường hợp kích hoạt Chế Độ Tự Động (Automation).

Nguyên tắc: Hệ thống sẽ xét Điều kiện kích hoạt (Trigger) đầu tiên. Nếu thỏa mãn, hệ thống xét đến những Điều kiện đi kèm (Sub-condition) tiếp theo. 

Tip: Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện phụ khác nhau để kích hoạt Chế Độ Tự Động (Automation).
Hành động:

Đây là kết quả của Chế Độ Tự Động (Automation). Một hoặc nhiều hành động sẽ được thực hiện sau khi thỏa mãn các điều kiện.

Lưu ý:

Các điều kiện và hành động chỉ được áp dụng tại phạm vi xét điều kiện nhất định. Bạn có thể chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:

  • On any row: Tại một hàng bất kì.
  • On custom row: Tại một (số) hàng tùy chỉnh.

Phạm vi xét điều kiện của Chế Độ Tự Động (Automation).